Skip to content

Regulamin

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu cgsmash.pl jest Tomasz Głowiak ul. Walczaka 38/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 2. Cgsmash.pl to platforma elearningowa udostępniająca poświęcone szeroko pojętej grafice darmowe i płatne kursy video.
 3. Warunkiem korzystania z darmowej oraz płatnej części serwisu jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z systemu informatycznego cgsmash.pl drogą elektroniczną.
 2. Konto użytkownika – to część w serwisie cgsmash.pl  tworzona w momencie rejestracji przez Użytkownika oraz widoczna po prawidłowym zalogowaniu się.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Platforma lub system – to portal internetowy będący systemem informatycznym udostępniający określone treści.
 5. Usługa – usługi dostarczane użytkownikom droga elektroniczną nieodpłatnie lub odpłatnie które polegają na dostarczaniu użytkownikom treści video oraz plików dodatkowych będących częścią kursów wideo.

Konto użytkownika

 1. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie cgsmash.pl bezpłatnie w dowolnym momencie.
 2. By założyć konto w serwisie, należy podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 4. Użytkownik ma prawo korzystać z dostępu do serwisu na dowolnym urządzeniu.
 5. Tworzenie wielu kont oraz Udostępnianie, przekazywanie, odsprzedawanie lub udzielanie dostępu do serwisu osobom trzecim jest zabronione. W przypadku wykrycia przez usługodawcę jednej z powyższych czynności, usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu oraz natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług elearningowych.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do trzymania swoich poufnych danych dostępowych do serwisu w bezpiecznym miejscu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych przez użytkownika oraz szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do konta użytkownika przez osoby trzecie.
 8. W razie utraty hasła, użytkownik może zresetować automatycznie hasło wchodząc na stronę https://www.cgsmash.pl/ustawienia.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie podejmowania działań mogących zakłócić, zdestabilizować działanie serwisu lub mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie innym użytkownikom.
 10. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta użytkownika.
 11. Użytkownik może zaprzestać z korzystania z platformy w dowolnym momencie i skasować założone konto. W tym celu należy skontaktować się z usługodawcą poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://www.cgsmash.pl/kontakt/.
 12. W momencie utworzenia konta, umowa na korzystanie z platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Formy zakupu

W ramach świadczonych Usług, dostępne są następujące formy zakupu:

 1. Kurs wideo, zawierający określoną z góry liczbę materiałów wideo, które łączy np. tematyka bądź oprogramowanie będące przedmiotem prezentacji, dostępny do pobrania na dysk komputera po dokonaniu zakupu.
 2. Pełny Dostęp abonamentowy – dostęp do wszystkich zgromadzonych na Portalu materiałów wideo w jednej, wybranej wersji językowej, w tym także materiałów opublikowanych w przyszłości, w czasie objętym zakupem.
 3. Odpłatny dostęp abonamentowy jest zawsze ograniczony w czasie. Czas podany jest przy dokonywaniu zakupu i liczony w dniach kalendarzowych od chwili uzyskania dostępu do platformy.

Formy płatności

 1. Opłatę za dostęp do wszystkich lub pojedynczego kursu wideo można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego.
 2. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika transakcji i wybraniu formy płatności, Użytkownik zostaje przekierowany do strony z danymi do przelewu. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, Użytkownik zyskuje dostęp do zakupionych na Portalu materiałów nie później niż do 1 dnia roboczego od dokonania płatności.
 3. Dokonanie płatności wymaga uprzedniego utworzenia Konta Użytkownika.
 4. Korzystanie z Usług oferowanych odpłatnie wymaga zalogowania na swoje Konto.

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu wymagane jest:
  1. Połączenie internetowe
  2. Posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail
  3. Przeglądarka internetowa
  4. Oprogramowanie potrzebne do rozpakowania plików źródłowych dostępnych do pobrania z platformy- np. 7zip, WinRAR

Zmiany w ofercie

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany do regulaminu, a o wszelkich dokonanych zmianach w treści regulaminu będzie informował zarejestrowanego Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, w formie wyskakującego okna w profilu lub w przygotowanej do tego celu zakładce w koncie Użytkownika. Zmiany wprowadzane do regulaminu będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego prawa.

Licencja

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane przez platformę są własnością serwisu cgsmash.pl i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Użytkownik może bez przeszkód wykorzystywać dołączone do kursów pliki źródłowe w swoich materiałach promocyjnych (np. demo reel).
 3. Niedozwolone jest odsprzedawanie tych materiałów, linkowanie z platformy cgsmash.pl na innych, zewnętrznych stronach, dołączanie ich bezpłatnie oraz płatnie do materiałów komercyjnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji oferowanych materiałów szkoleniowych oraz ich modyfikowania.
 5. Obowiązywanie regulaminu rozpoczyna się z chwilą jego opublikowania
 6. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest zawsze na stronie https://www.cgsmash.pl/regulamin/

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z serwisu może odbywać się z nie więcej niż jednego urządzenia w tym samym czasie. Korzystanie z więcej niż jedno urządzenie jednocześnie, będzie stanowić podstawę do blokady usługi.
 2. Serwis cgsmash.pl, to platforma na której użytkownik może znaleźć materiały edukacyjne, rozwijające jego umiejętności i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem platformy, w szczelności za konsekwencje podjętych przez użytkownika decyzji oraz działań wykorzystując wiedzę udostępnianą na platformie cgsmash.pl.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu, jego czasowego lub całkowitego wyłączenia w celach konserwacyjnych, ulepszania lub dodawania nowych usług. usługodawca dołoży wszelkich starań aby wskazane powyżej przerwy oraz prace nad serwisem były prowadzone w godzinach nocnych, lub trwały najkrócej jak to możliwe.
 5. Nieprawidłowe działanie serwisu lub płatności należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://www.cgsmash.pl/kontakt/

Data aktualizacji regulaminu: 29 lipca 2019r.

Wróć na górę
Szukaj